Иновативно училище

„УСПЯВАМЕ, ЗАЩОТО ТВОРИМ!“

Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас – Иновативно училище. Нашите учители са формирали успешна професионална учебна общност, в която заедно работят за повишаване на уменията на учениците от първи клас в часовете по интегрираните учебни предмети „Природата и цветовете“ и „Музикален английски език“.

„We succeed because we create!“

Secondary School „Bishop Konstantin Preslavski“ – Burgas – Innovative school. Our teachers have formed a successful professional learning community in which they work together to enhance the skills of first-grade students in the integrated subjects of Nature and Colors and Musical English.

СЪЩНОСТ НА ИНОВАЦИЯТА В „ПРЕСЛАВСКИ“… Единият елемент от иновацията е по отношение на организацията и съдържанието на обучението. Като основен акцент ще бъде прилагането на интердисциплинарен подход, който разкрива възможността за изследване на даден проблем от гледна точка на множество научни перспективи. Изучаваните учебни дисциплини ще се окрупнят в три направления: „Наука“, „Изкуства“ и „Спорт“. Планираме да въведем интегрирани учебни предмети – за учениците в І – ІV клас „Природата и цветовете” и „Музикален английски език“. В уроците ще са интегрирани знания от две направления: „Наука“ и „Изкуства“. Вторият елемент от иновацията е използването на нови методи на преподаване. Използването на действения подход в обучението гарантира: заинтересованост у децата, задържане на техния интерес, постигане на по-високи и трайни резултати. Формата за организиране на дейностите ще бъде експедиционна, като всяка експедиция ще трае три месеца. Основната ни идея е децата да учат докато съпреживяват. Предложените теми на експедициите са: „Аз и светът около мен“, „Моят народ празнува“ и „Природа и здраве“. Всички уроци ще са подчинени на темата на експедицията през определения период. Всяка експедиция ще завърши с групова дейност. Ще въведем иновация по отношение на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми., за ученици от 1-ви клас, която в следващите 3 години ще обхване целия начален етап: Ще се изучава 2 часа/ седмично, в часовете на интегрираните учебни предмети. Ще се създадат учебни програми по двата интегрирани предмета. Ще се изготви учебен план за иновации, в който интегрираните учебни предмети ще бъдат включени в Раздел Б – избираеми учебни часове. Другият елемент от иновацията е организиране по нов начин обучението и образователната среда. Учебните часове по интегрираните предмети ще бъдат водени от двама учители едновременно, които работят в синхрон. В класните стаи ще се обособят функционални зони. Промяната на училищния интериор с обособяване на функционални зони за учене, работа по интереси и отдих в голяма степен ще улеснят процеса на въвеждане на иновативното преподаване и ще подпомогне учениците в разбирането на знанията. Към иновацията ще бъдат включени учениците от І клас, а поетапно (в следващите четири учебни години) всички ученици от начален етап – 219 (към 31.01.2018 г.) и техните учители – 20. Като заинтересовани страни, участие ще вземат Обществения съвет, Училищното настоятелство, както и представители на родителската общност. Ще бъдат създадени системи за online връзка с родителите и ученици (електронен дневник, електронно училище, See Saw, Class Dojo или други). Очаквани резултати: • Учениците притежават интегрирани знания от различни предметни области. • Имат широк набор от ключови компетентности. • Изграждане на модерна и атрактивна образователна среда. • Внедряване на интелигентни интерактивни системи за общуване с родителите. • Въвеждане на ефективна система за продължаваща квалификация на педагогическите кадри. Критерии и индикатори за оценка на успеха на иновацията: – Колко хора са обхванати – ученици, учители, родители – Организирани събития – вътрешни координационни срещи; външни представяния – Разработени продукти – учебни ресурси; презентации на ученици – Анкети на входното и изходното ниво – мотивация за работа по проекта (за учителите); мотивация за учене (за учениците); – Усъвършенстване на уменията на педагогическия персонал за работа в иновативна среда – участие в квалификационни курсове; подобрени умения на учителите за работа в иновативна среда. – Постигане на мултиплициращ ефект на иновацията – споделяне на придобитите умения; издаване на сборник с добри практики. – Изграждане на модерна и атрактивна образователна среда – оборудване на класните стаи със съвременни съоръжения за онагледяване и представяне на учебния материал; промяната на училищния интериор.

В ЧАС ПО МУЗИКАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРИ I „А“ КЛАС…

Запознахме се с традицията на празниците Halloween и Кукери в урока „Как празнуваме и отбелязваме двата празника?“ Открихме приликите в традициите и обичаите на келтите, англосаксонците и българите.

И най-важното… Учим, докато пеем, танцуваме и се забавляваме. 🙂

[gview file=“https://preslavski.org/wp-content/uploads/2019/01/anketa.pdf“]