проект „Подкрепа за успех“ (МОН)ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“


        Училищен екип за организация и управление (УЕОУ) на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас през учебната 2019/2020 година:

    • координатор „Организация и управление“: Мартин Костадинов Илиев – директор;
    • координатор „Изпълнение на дейностите“: Ивелина Ганчева Димитрова – заместник-директор по учебно-производствената дейност;
  • експерт „Техническо и финансово изпълнение“: Олга Атанасова Георгиева – завеждащ административна служба.

учебна 2020/2021 година

1.    Групи за допълнително обучение и техните ръководители в Средно училище „Епископ Константин Преславски“Бургас за периода 01.11.2020 г. – 30.06.2021 г.

Допълнително обучение във връзка с чл. 17 и чл. 27 ал. 1, т. 1 от
 Наредбата за приобщаващото образование
Група/учебен предмет Ръководител Брой учебни часове Начална дата на обучението Крайна дата на обучението Брой ученици
1 Аз уча български език Ваня Петрова 60 01.11.2020 г. 30.06.2021 г. 6
2 12 А допълнително обучение по български език и литература Пролетина Иванова 60 01.11.2020 г. 15.05.2021 г. 8
3. 12 Б допълнително обучение по български език и литература Пролетина Иванова 60 01.11.2020 г. 15.05.2021 г. 8
4 Допълнително обучение по философия Емилия Ефтимова 60 01.11.2020 г. 15.05.2021 г. 8
5 Допълнително обучение по биология и здравно образование Димитринка Желязкова 60 01.11.2020 г. 15.05.2021 г. 5

 

2.      Групи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за повишаване мотивацията за учене и техните ръководители в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за периода 01.11.2020 – 30.06.2021 г.

Група/ Учебен предмет преподавател Брой учебни часове начало край Брой ученици
1 „Психология на общуването 20/21“ Светозар Янев 70 01.11.2020 г. 15.06.2021 г. 15

учебна 2019/2020 година

  1. Групи за допълнително обучение през учебната 2019/2020 година и техните ръководители в Средно училище „Епископ Константин Преславски“Бургас:

Клас/ паралелка,
за който е предназначено обучението
Група/ Учебен предмет преподавател Брой учебни часове Начална дата на обучението

край

Брой ученици
1 IV а Математика Росица Казанджиева 60 04.11.2019 г. 15.05.2020 г. 8
2 IV б Математика Снежана Хаджиева 60 04.11.2019 г. 15.05.2020 г. 8
3 VII Български език и литература Мария Мъжгълова 60 04.11.2019 г. 15.06.2020 г. 8
4 VII Математика Нели Николова 60 04.11.2019 г. 15.06.2020 г. 8
5 Х Български език и литература Пролетина Иванова 60 04.11.2019 г. 15.06.2020 г. 8
6 Х Математика Диляна Камбурова 60 04.11.2019 г. 15.06.2020 г. 8
7 XII Български език и литература Мария Мъжгълова 60 04.11.2019 г. 15.05.2020 г. 8
8 XII Биология и здравно образование Димитринка Желязкова 60 04.11.2019 г. 15.05.2020 г. 5
9 XII Философия Емилия Ефтимова 60 04.11.2019 г. 15.05.2020 г. 8
  1. Групи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за повишаване мотивацията за учене и техните ръководители в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас:
Клас,
за който е предназначено обучението
Група/ Учебен предмет преподавател Брой учебни часове начало край Брой ученици
1 I – XII „Психология на общуването“ Светозар Янев 70 04.11.2019 г. 15.06.2020 г. 10