Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

 


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

       Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

     Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  Дейностите, по които Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас  участва са:

  • Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

        Инж. Галина Байчева – началник отдел „Управление при кризи“ в Община Бургас и Златка  Атанасова – треньор-обучител проведоха първите тренинги по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, в които взеха участие учениците от начален етап на „Преславски“. Тренингите преминаха под формата на игри и отборни задачи, които учениците изпълняваха с лекота и удоволствие. Децата научиха правилата за действие при различни природни бедствия,  кризисни ситуации застрашаващи живота и здравето им, разбраха какво трябва да съдържа „Раница за бедствие“ и посетиха бомбоубежището, намиращо се в сградата на училището.