Училищно настоятелство

       Училищното настоятелство при Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас (ЕИК: 147120203) е сдружение с нестопанска цел, чиято основна дейност е подпомагане на качеството на образователно-възпитателния процес в училището, обогатяване и развитие на материално-техническата база в учебното заведение, развитие на системата от извънкласни и извънучилищни дейности, съхраняването и обогатяването на училищните традиции.

    Настоящият състав на Съвета на настоятелите е избран на Общо събрание на настоятелството, проведено на 18.12.2023 г. и е вписан в регистъра на Бургаския окръжен съд за юридическите лица с нестопанска цел с решение по фирмено дело № 4276/2006 210 от 9.2.2024 г.:

Председател: Татяна Иванова Зайчева;

Заместник-председател: Галина Петрова Стоянова;

Секретар: Тихомир Николов Стайков;

Членове:  Нина Стоянова Нейчева и Кремена Миткова Стоянова.