Училищна документация

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА (приет на 7.9.2023 г., изменен на 17.1.2024 г. и на 7.3.2024 г.)

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г. (извелечение от протокол на ПС от 3.7.2023 г.)

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (2018-2023)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (публикувана на 3.1.2024 г.)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИК ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ЗАЯВЛЕНИЯПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ДО 14 Г.) И ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОТ 14 ДО 18 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ – УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СТАТУТ ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“

Последна редакция на страницата на 11.3.2024 г.