Ученически парламент

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

учебна 2022/2023 година


Членове на ученическия парламент:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 

18

19

20

21

22

Vа      Георги Ганчев

Vб      Мая Петкова

Vв      Кристияна Кръстева

Vг       Росен Тошев

VIа     Александра Атанасова

VIб     Дилян Бояджиев

VIв     Божидар Генков

VIг      Иванина Тенева

VIIа    Вероника Хараламбиева

VIIб    Мария Чалъкова

VIIв    Дария Господинова

VIIг     Велизар Роев

VIIIа   Десислава Колева

VIIIб   Цвети Иванова

VIIIв   Радена Янева

 IXа     Мартин Стамов

 IXб     Християн Николов – председател

 IXв     Мария-Гергана Георгиева – секретар

 Xа       Димитър Андонов

 Xб       Гергана Дженкова

 XIа      Виктория Маркова

 XIIа    Мехмед Мехмед – заместник-председател

*Членовете на ученическия парламент са избрани чрез пряко гласуване на избори, проведени на 13.10.2022 г. 


УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ – правна рамка – ПДУ 2022/2023

Чл.48 (1) Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес чрез формиране на органи на ученическото самоуправление.

            (2) Органи на ученическо самоуправление са:

            – Съвет на класа;

            – Ученически парламент.

            (3) Съветът на класа се избира по инициатива на класния ръководител в началото на всяка учебна година във всяка една от паралелките от V до XII клас, но не по-късно от 10.10. и се състои от трима ученици – председател и двама членове.

            (4) Членовете на Съвета на класа се вписват от класния ръководител в електронния дневник на паралелката.

            (5) Съветът на класа осъществява връзката между паралелката, ръководството на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и ученическия парламент.

            (6) В ученическия парламент (УП) включва един представител от всяка паралелка от прогимназиален и от първи и от втори гимназиален етап и представлява учениците на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас пред органите на управление и на контрол на училището. Организационно УП се подпомага в дейността си от педагогически специалист, определен от директора в началото на всяка учебна година.

            (7) Ученическият парламент се ръководи от председател, подпомаган в своята дейност от един или няколко заместник-председатели.

(8) В изборите за ученически парламент могат да участват и да бъдат кандидати ученици от V до XII клас, като в изборите участват поне по двама ученици от всяка паралелка в прогимназиален и от първи и от втори гимназиален етап.

(9) Гласуването за избор на членове за ученически парламент се осъществява анонимно, с бюлетина в рамките на един учебен ден в сградата на училището.

(10) Всеки ученик от V до XII клас има право да участва в изборите за ученически парламент и да подкрепи един от издигнатите кандидати от всяка една паралелка.

(11) Кандидатите от всяка една паралелката, събрали най-много гласове на изборите, стават членове на ученическия парламент.

(12) На първото си заседание ученическият парламент избира председател от своя състав и заместник-председател/и, по предложение на председателя.

            (13) Председателят на ученическия парламент, а в негово отсъствие посочен от него заместник-председател, има право да участва с възможност за съвещателен глас в заседанията на педагогическия съвет (ПС) на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас, когато се обсъждат решения, които касаят ученическите права и задължения и общоучилищни събития.


ПЛАН на УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

учебната за 2022/2023 година

Направления на УП
1. Защита личността и правата на ученика;
2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.

2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.

2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.
¨ Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2022/2023 год.

¨ 05.10 – Световен ден на учителя и на усмивката
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Отбелязване Деня на народните будители – презентация
¨ Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на презентация.
¨ Отбелязване на Седмица на правата на децата – 19-23 ноември с презентация и информационни табла.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ 01.12 – Антиспин кампания
¨ 06.12 – Отбелязване на  Никулден.  Изготвяне на презентация.
¨ 10.12 – Международен ден на човешките права. Изготвяне на табло.
¨ 1.-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета. Конкурс за най-красива коледна украса.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
¨ 11.01 Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“
¨ 21.01 Международен ден на усмивката – 21.01

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
¨ Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
¨ Отбелязване деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоайето на училището на първи, втори и трети етаж.

МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА
¨ 1 ви март .
¨ Отбелязване на националния празник
¨ Отбелязване на 08.03 –Международният ден на жената.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА
¨ Отбелязване Деня на Земята – 22 април, Почистване на двора и тревните площи в училището. Засаждане на рози.
¨ Отбелязване на Възкресение Христово–Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

¨ 9 май – Ден на Европа
¨ Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
¨ Изпращане на абитуриентите.

МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА
¨ Деня на детето 01 юни.
¨ Изготвяне на презентация – 26.06 – Международен ден за борба с наркотиците.

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

Постоянни дейности на ученическия парламент в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас

1. Събиране на пластмасови капачки като част от инициативата „Капачки в действие“.

2. Инициатива с благотворителна цел

  • организиране на доброволчески дейности във и извън училище – кампания за набиране на средства за операция на малко болно дете, участие в Българската коледа с  набиране на средства от коледен базар и коледен концерт, дарение на играчки за деца в неравностойно социално положение;
  • организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда чрез ежегодни училищни кампании заложени в училищните политики; използване на метода „Връстници обучават връстници“ за ежемесечни превенции по теми застрашаващи живота, сигурността и здравето (физическо и психично);
  • организиране на училищни празници и събития съвместно с административното ръководство и учителите, съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници.