Ученически парламент

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

учебна 2023/2024 година


Членове на ученическия парламент:

1 Калина Алчева
2 Георги Стоянов
3 Йоанна Божилчева
4 Румяна Ньотева
5 Георги Ганчев
6 Росица Петрова
7 Теодора Дерменджиева
8 Росен Тошев
9 Александра Атанасова
10 Дилян Бояджиев
11 Божидар Георгиев
12 Даниел Димитров
13 Вероника Хараламбиева
14 Теодор Иванов
15 Валери Петров
16 Даная Вълкова
17 Десислава Колева (секретар)
18 Гамзе Хайрула
19 Цвети Маринова 
20 Радена Радева
21 Красимира Димитрова
22 Емне Юсуф 10А
23 Яни Ганчев 10Б
24 Мария-Гергана Георгиева (заместник-председател) 10В
25 Наарин Ахмед 11А
26 Грациела Колева 11А
27 Зейнеб Мустафа (председател)
11Б
28 Гергана Дженкова 11Б
29 Виктория Маркова 12А
 

*Членовете на ученическия парламент са избрани чрез пряко гласуване на избори, проведени на 12.10.2023 г. 


УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ – правна рамка – ПДУ 2023/2024

Чл.48 (1) Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес чрез формиране на органи на ученическото самоуправление.

(2) Органи на ученическо самоуправление са:

– Съвет на класа;

 – Ученически парламент.

(3) Съветът на класа се избира по инициатива на класния ръководител в началото на всяка учебна година във всяка една от паралелките от V до XII клас, но не по-късно от 10.10. и се състои от трима ученици – председател и двама заместник-председатели.

(4) Членовете на Съвета на класа се вписват от класния ръководител в електронния дневник на паралелката.

(5) Съветът на класа осъществява връзката между паралелката, ръководството на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и ученическия парламент.

(6) В ученическия парламент (УП) включва един представител от всяка паралелка от прогимназиален етап и до двама представители от всяка паралелка от първи и от втори гимназиален етап и представлява учениците на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас пред органите на управление и на контрол на училището. Организационно УП се подпомага в дейността си от педагогически специалист, определен от директора в началото на всяка учебна година.

(7) Ученическият парламент се ръководи от председател, подпомаган в своята дейност от един или няколко заместник-председатели.

(8) В изборите за ученически парламент могат да участват и да бъдат кандидати ученици от V до XII клас, като в тях участват минимум двама ученици от всяка паралелка в прогимназиален и не по-малко от трима ученици от всяка паралелка от първи и от втори гимназиален етап.

(9) Гласуването за избор на членове за ученически парламент се осъществява анонимно, с бюлетина в рамките на един учебен ден в сградата на училището – поотделно във всяка една паралелка.

(10) Всеки ученик от V до XII клас има право да участва в изборите за ученически парламент и да подкрепи един от издигнатите кандидати, издигнати в неговата паралелка.

(11) Кандидатите от всяка една паралелка, събрали най-много гласове на изборите се считат за избрани за членове на ученическия парламент.

(12) На първото си заседание ученическият парламент избира председател от своя състав и заместник-председател/и, по предложение на председателя. Председателят и поне един от заместник-председателите са ученици от VIII до XII клас.

(13) Председателят на ученическия парламент, а в негово отсъствие посочен от него заместник-председател, има право да участва с възможност за съвещателен глас в заседанията на педагогическия съвет (ПС) на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас, когато се обсъждат решения, които касаят ученическите права и задължения и общоучилищни събития.

 


ПЛАН на УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

учебната за 2023/2024 година

Направления на УП
1. Защита личността и правата на ученика;
2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.

2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.

2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА
¨ Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.
¨ Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2023/2024 г.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА
¨ Отбелязване Деня на народните будители – презентация
¨ Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на презентация.
¨ Отбелязване на Седмица на правата на децата – 19-23 ноември с презентация и информационни табла.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА
¨ 01.12 – Антиспин кампания
¨ 06.12 – Отбелязване на  Никулден.  Изготвяне на презентация.
¨ 10.12 – Международен ден на човешките права. Изготвяне на табло.
¨ 1.-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета. Конкурс за най-красива коледна украса.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА
¨ 11.01 Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“
¨ 21.01 Международен ден на усмивката – 21.01

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА
¨ Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
¨ Отбелязване Деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоайето на училището на първи, втори и трети етаж.

МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОДИНА
¨ 1 ви март .
¨ Отбелязване на националния празник
¨ Отбелязване на 08.03. – Международен ден на жената.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 ГОДИНА
¨ Отбелязване Деня на Земята – 22 април. Почистване на двора и тревните площи в училището. Засаждане на рози.
¨ Отбелязване на Възкресение Христово – Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2024 ГОДИНА

¨ 9 май – Ден на Европа
¨ Ден на славянската писменост и българската просвета и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
¨ Изпращане на абитуриентите.

МЕСЕЦ ЮНИ 2024 ГОДИНА
¨ Ден на детето – 1 юни.
¨ Изготвяне на презентация – 26.06. – Международен ден за борба с наркотиците.

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

Постоянни дейности на ученическия парламент в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас

1. Събиране на пластмасови капачки като част от инициативата „Капачки в действие“.

2. Инициатива с благотворителна цел

  • организиране на доброволчески дейности във и извън училище – кампания за набиране на средства за операция на малко болно дете, участие в Българската коледа с  набиране на средства от коледен базар и коледен концерт, дарение на играчки за деца в неравностойно социално положение;
  • организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда чрез ежегодни училищни кампании заложени в училищните политики; използване на метода „Връстници обучават връстници“ за ежемесечни превенции по теми застрашаващи живота, сигурността и здравето (физическо и психично);
  • организиране на училищни празници и събития съвместно с административното ръководство и учителите, съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници.