Администрация

Светозар Янев

педагогически съветник

– Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специалист по педагогика и психология на развитието в детска и юношеска възраст. Дипломирал се в Алма Матер с отличен успех и златен медал.

– Специализирал детско-юношеска психология в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

– Работи в СУ „Епископ Константин Преславски” от 1988 г.

– Съосновател и ръководител на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас.

– Сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF. Автор и координатор на няколко социалнонасочени проекта с местна значимост.

– Член на Дружеството на психолозите в Република България.

В кабинета на педагогическия съветник нашите ученици получават:

– диагностика на проблеми в индивидуалното развитие и на училищни затруднения;

– краткосрочно психологическо консултиране;

– консултиране при психотравмени събития;

– консултиране при поведенчески проблеми;

– посредническа дейност при конфликтни ситуации;

– професионално ориентиране и кариерно развитие;

– групова работа по дейности за превенция от насилие и трафик на хора, от наркомании и за здравословен начин на живот;

– групови дейности по програми за антикорупционни стратегии и за реагиране в екстремни ситуации.

Пламена Димитрова

училищен психолог

Румяна Белчева
библиотекар
Марияна Русева
административен секретар
Ирина Георгиева

технически сътрудник

Олга Филипова
завеждащ административна служба
Радостинка Станкова
домакин
Лиляна Стоянова Лиляна Стоянова
медицински специалист
Длъжностно лице по защита на личните данни в училището Ивелина Ганчева Димитрова – заместник-директор по УПД