Български език и литература

 

ВАНЯ ПЕТРОВА

Заместник-директор по учебно-творческата дейност

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ;

Унивреситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (в сферата на културата, изкуството и образованието);

Дългогодишен опит в работата с деца и с хора с увреждания.

 

 

 

ПРОЛЕТИНА ИВАНОВА

Старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност БЪЛГАРСКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;

 Притежава IV ПКС;

 Работи по проекти, инициатор на събития и инициативи.

 

 

 

МАЯ ВЪЖАРОВА

Старши учител

Университет по информацинни технологии – София – специалност БИБЛИОГРАФИЯ;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистър,

Департамент за усъвършенстване на учители –  Варна към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – следдипломна квалификация Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

 

 

 

НИЯ ЙОЧЕВА

Старши учител

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, бакалавър с допълнителна педагогическа квалификация, придобита квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;

IV ПКС.

 

 

 

 

 

СИЙКА СЛАВОВА

Учител

 Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – бакалавър;

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ -специалност АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА – магистър;

Специалист по морфология на българския език.

 

 

 

 

МИЛЕНА ДИМИТРОВА

Учител

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ с професионална квалификация „Филолог и учител по български език и литература“;

Предишен опит – работа с деца.

 

 

 

 

ВАНЯ КОСТОВА

Учител

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност „ЕТНОЛОГИЯ с професионална квалификация “Етнолог, преподавател по български език и литература”;

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА, магистър.

 

 

 

 

ПАВЛИНА МАРИНОВА

Старши учител ГЦОУД

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; 

V ПКС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no images were found