Обществен съвет

%d0%be%d1%81Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

МАНДАТ 2016 – 2019 г.

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 06.10.2016 г.

Протокол от Общото събрание на родителите от 06.10.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет – стр.1, стр.2, стр.3

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед № 3234/ 21.11.2017 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище „Епископ Константин Преславски“

Заповед № 3087/ 29.10.2018 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище „Епископ Константин Преславски“

МАНДАТ 2019 – 2023 г.

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на областния управител за определяне на представител на работодателите в Обществения съвет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Протокол от Общото събрание на родителите от 22.10.2019 г. за избор на членове на Обществения съвет

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 22.10.2019 г.

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

МАНДАТ 2023 – 2026 г.

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета

Заповед на директора на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Протокол от Общото събрание на родителите от 05.04.2023 г. за избор на членове на Обществения съвет

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2023 – 2026 г.):

Протокол № 1 от 07.04.2023 г.

Протокол № 2 от 04.07.2023 г.

Протокол № 3 от 25.10.2023 г.

Протокол № 4 от 10.11.2023 г.

Протокол № 5 от 8.1.2024 г.

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2019 – 2023 г.):

Протокол № 1 от 26.11.2019 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 12.11.2020 г.

Протокол № 3 от 16.03.2021 г.

Протокол № 4 от 09.09.2021 г.

Протокол № 5 от 06.10.2021 г.

Протокол № 6 от 04.05.2022 г.

Протокол № 7 от 26.07.2022 г.

Протокол № 8 от 09.09.2022 г.

Протокол № 9 от 11.10.2022 г.

Протокол № 10 от 23.03.2023 г.

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2016 – 2019 г.):

Протокол № 1 от 22.11.2016 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 13.01.2017 г. – стр.1

Протокол № 3 от 15.03.2017 г. – стр.1

Протокол № 4 от 21.08.2017 г. – стр.1

Протокол № 5 от 03.01.2018 г. – стр.1

Протокол № 6 от 14.09.2018 г. – стр.1

Протокол № 7 от 26.11.2018 г. – стр.1

Протокол № 8 от 28.01.2019 г. – стр.1

Протокол № 9 от 24.04.2019 г. – стр.1, стр.2

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 2023 – 2026 г.), считано от 04.04.2023 г.:

Редовни членове:

Председател: Красимира Николова – родител на ученик от IХA клас

Заместник-председател: Селвер Али – родител на IA клас

Секретар: Невена Калудова – родител на ученик от VIIIБ клас

Членове:

  1. Красимира Борисова – родител на ученик от IVА клас
  2. Павлина Шопова – родител на ученик от VB клас
  3. Силвия Петрова – родител на ученик от IXВ клас
  4. Светлана Михалева – родител на ученик от ХА клас
  5. Благовеста Благоева – представител на Община Бургас
  6. Димитрина Димитрова – представител на работодателите, определен от областния управител на Област Бургас

Резервни членове:

  1. Мария Бинчарова – родител на ученик от IВ клас
  2. Димитър Иванов – родител на ученик от VБ клас
  3. Милена Георгиева – родител на ученик от VIIIА клас
  4. Татяна Зайчева – родител на ученик от ХБ клас