Първи клас

Учебна 2024/2025 година

Разпределение на записаните ученици в I клас по паралелки: 1 А, 1 Б, 1 В (клас)


          На 20.3.2024 г. (сряда) от 18.00 ч. в зала “Григорий Цамблак” (кабинет № 46 – IV етаж) ще се проведе информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

          През последните няколко учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи начални учители и участваме пълноценно в реализирането на национални и международни проекти.

         Учениците ни в начален етап имат възможност да се обучават по интегрирани учебни предмети в областта на изкуствата и здравословния начин на живот по училищния учебен план на “Преславски” като иновативно училище.

          СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас предлага на Вашите деца целодневна организация на учебния ден от 08,00 до 17,30 ч. по паралелки и без сборни групи.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

72 УЧЕНИЦИ В 3 (ТРИ) ПАРАЛЕЛКИ:

 

НАШИЯТ ЕКИП

класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2024/2025 година  

   

I А клас 24 ученици

иновативна паралелка с изучаване на интегрирани учебни предмети:

Музикален английски език – в I-II клас и Екология и биоземеделие – в III-IV клас

В учебния план на паралелката са предвидени следните избираеми учебни часове: Български език и литература, Математика, Хореография

Чужд език в начален етап: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

РОСИЦА КАЗАНДЖИЕВА – класен ръководител


 

I Б клас24 ученици

иновативна паралелка с изучаване на интегрирани учебни предмети:

Музикален английски език – в I-II клас и Екология и биоземеделие – в III-IV клас

В учебния план на паралелката са предвидени следните избираеми учебни часове: Български език и литература, Математика, Хореография

Чужд език в начален етап: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА – класен ръководител


 

I В клас24 ученици

иновативна паралелка с изучаване на интегрирани учебни предмети:

Музикален английски език – в I-II клас и Екология и биоземеделие – в III-IV клас

В учебния план на паралелката са предвидени следните избираеми учебни часове: Български език и литература, Математика, Хореография

Чужд език в начален етап: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

БОЖИДАРКА КОЙЧЕВА – класен ръководител


Ние Ви предоставяме възможност за:

  • избираеми учебни часове по български език и литература и по математика;
  • работа по проекти в областта на  българските обичаи и традиции, изкуствата, здравословния начин на живот и опазването на природната среда;
  • хореография – български народни танци;
  • индивидуален или колективен спорт – плуване, щафетни игри, футбол, миниволейбол, ръгби;
  • изучаване на втори чужд език по избор и на дигитални науки – след III клас.

 

 

 


В нашето училище ще намерите…

 • безопасна и здравословна учебна среда с контролиран пропускателен режим;
 • индивидуално гардеробче за дрехи и учебни пособия за всяко дете;
 • обновени и дигитализирани класни стаи;
 • квалифицирано медицинско обслужване;
 • училищни психолози, логопед и ресурсни учители;
 • безплатна сутришна закуска всеки ден, плод и/или мляко – два пъти седмично;
 • столово хранене на обяд.

 

Заплащането на обедното хранене се извършва чрез електронната платформа e-stol.com.

 


Ред за приема на ученици в ПЪРВИ КЛАС в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас за учебната 2024/2025 година:

       Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2024/2025 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето.

       Повече информация за приема в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас може да получите всеки работен ден от 13 до 15 ч. от г-жа Христина Илиева – заместник-директор по учебната дейност в начален етап (стая № 22, II етаж).


Необходими документи при записване:

 1. Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
 2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
 3. Заявление за УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
 4. Заявление за занималня / ГЦОУД (по образец);
 5. Удостоверение за раждане – копие;
 6. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас – оригинал;
 8. Лична амбулаторна карта на детето / Талон 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 13.9.2024 г.);
 9. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо)копие;
 10. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или желаят то да се запише в първи клас в годината, в който навършва 6 години, родителят попълва декларация по образец на учебното заведение.

Документи за записване на класираните ученици се подават в сградата на училището – стая № 13 – класна стая на III B клас през учебната 2023/2024 година, I eтаж, всеки работен ден в дните по графика за записване от Правилата за прием на Община Бургас от 08,00 ч. до 18,00 ч.

Разпределелието на учениците по паралелки ще се извърши до 12.7.2024 г. – 17,30 ч.

***

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА   

       

      Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

  І. Организация на приема в първи клас в учебните заведения

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.
2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 14.05.2024 г. до 24.05.2024 г.
3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2024 г. на електронната страница за прием в профила на детето. Справка с резултатите от класирането, изготвена при спазване на действащите разпоредби на законодателството в областта на защитата на личните данни, се поставя и на видно място в съответното учебно заведение.
4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2024 г. до 12.06.2024 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.
5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.06.2024 г.
6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 19.06.2024 г. до 24.06.2024 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.
7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2024 г., като записването на приетите деца се извършва от 02.07.2024 г. до 09.07.2024 г.
8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 11.07.2024 г.

9. Критерии за класиране:

      Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

      Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. Не се изисква представянето или доказването на вече събрани или създадени данни от първичен или централен администратор на данни. В случай, че от представените документи и служебно събрани данни не се удостоверят декларираните от заявителя предимства, детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

       Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

 

Основни критерии: Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 1 т.

 
Допълнения към основните критерии:

– Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

– Осиновени деца и/или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адресът на детето.

 

 

Допълнителни критерии: Точки:
1.  Дете с трайни увреждания над 50% 18 т.
2.  Дете с един или двама починали родители 16 т.
3.   Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием) са ученици в избраното  училище 14 т.
4.   Дете, посещаващо подготвителна група в избраното училище   12 т.
5. Дете от семейство с повече от две деца   10 т.
6. Дете със СОП   1 т.
7. Дете-близнак   1 т.

 Критерии на база избор на училище:

– за първо желано училище – 8 точки;

– за второ желано училище – 7 точки;

– за трето желано училище – 6 точки;

– за четвърто желано училище – 6 точки;

– за пето желано училище – 6 точки.

 

Сумата на точките от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.