Квалификация на персонала

Квалификация на училищния персонал

Тема на обучението Място на обучението Период на обучението Начален и краен час Наименование на обучителната институция Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие