Пети клас

Учебна 2024/2025 година

Свободните места за прием на ученици от други училища в V клас ще бъдат публикувани до 14.6.2024 г. – 18,00 ч.

Разпределение на записаните ученици в V клас по паралелки : 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г (клас)


Уважаеми родители на четвъртокласници!   

     На 21.3.2024 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в зала “Григорий Цамблак” (кабинет № 46 – IV етаж) ще се проведе информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

       През последните няколко учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи учители по български език и литература, природни науки и информационни технологии в прогимназиален етап и нашите ученици от V до VII клас участват пълноценно в реализирането на национални (“Културните институции като образователна среда”, “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия”, “Ученически олимпиади и състезания”, „Отново заедно“, „Заедно в изкуствата и в спорта“) и международни проекти (“Еtwinning”, Програма за трансгранично сътрудничество на ЕС България – Турция).

         Училището е на едносменен режим на учебните занятия. Учениците от V до VII клас започват учебни занятия в 08,00 ч. и приключват в 14,00 ч. След времето, което е определено за обяд, училището осигурява за учениците в V клас, между 15,00 ч. и 18,00 ч., при желание на родителите, работа в група за целодневна организация на учебен процес (занималня), където учениците под ръководството на учители-специалисти по български език и литература, математика и чужди езици подготвят уроците и домашните си работи.

           В училището има изградена система за видеонаблюдение, както и охрана, която се грижи за сигурността на децата ви.

         При нужда нашите ученици могат да разчитат на специализирана медицинска помощ, логопедична и психологическа подкрепа, както и на ресурсно подпомагане от квалифициран педагогически персонал.

       Училището предлага на своите ученици павилион и стол за училищно хранене, четири компютърни кабинета, безжичен интернет в цялата сграда, училищен център за изкуства и иновации, актова зала, богата външна и вътрешна спортна база (плувен басейн, два физкултурни салона, зала за хореография, затревени футболни игрища).


Брой паралелки за прием на ученици в V клас: 4

Общ брой на ученици, които ще бъдат приети в V клас: 104


НАШИЯТ ЕКИП В V КЛАС

УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ


V А клас – 26 ученици

избираеми и факултативни часове: Български език и литература, Матаматика, Чужд език

първи чужд език: АНГЛИЙСКИ

втори чужд език: РУСКИ

 

 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ВЛАДИМИР ПАУНКОВ


V Б клас – 26 ученици

избираеми и факултативни часове: Български език и литература, Матаматика, Чужд език

първи чужд език: АНГЛИЙСКИ

втори чужд език: НЕМСКИ

 

 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: СВЕТЛИН СТОЯНОВ


V В клас – 26 ученици

избираеми и факултативни часове: Български език и литература, Матаматика, Чужд език

първи чужд език: АНГЛИЙСКИ

втори чужд език: ИСПАНСКИ

 

 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: МИЛЕНА ДИМИТРОВА


V Г клас – 26 ученици

избираеми и факултативни часове: Български език и литература, Матаматика, Чужд език

първи чужд език: АНГЛИЙСКИ

втори чужд език: ИТАЛИАНСКИ

 

 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ИРЕНА МЕРАНЗОВА


         УЧИТЕЛИ,

КОИТО ЩЕ ПРЕПОДАВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ,

ПРИЕТИ В V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА:

Български език и литература – Милена Димитрова / Сийка Славова;

Математика – Ирена Меранзова;

Английски език – Христина Петрова;

Италиански език – Росица Димитрова;

Испански език – Лилия Воронкова;

Немски език – Ирина Вапцарова;

Руски език – Недка Градева;

История и цивилизации – Светлин Стоянов;

География и икономика – Ирина Ганева;

Човекът и природата – Янка Пеева;

Музика – Росен Поборников / Христо Станчев;

Изобразително изкуство – Нели Джованова / д-р Елена Тодорова;

Физическо възпитание и спорт – Владимир Паунков.


       В рамките на дейностите за занимания по интереси, по желание децата, могат да се включат в допълнителни занимания по ДИГИТАЛНИ НАУКИ И УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ, организирани по учебни програми на Училищна академия „Телерик“.


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

 • Адресна регистрация: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев, кв. Лозово – 5 т., ж.к. Зорница, кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т.
 • Брат или сестра, обучаващи се в училището към 16.9.2024 г. – 3 т.
 • Дете, което се обучавало в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас в IV клас през учебната 2023/2024 година – 5 т.
 • Оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – максимален брой 6 т.
 • Оценка по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 6 т.

Общо – максимален брой 25 точки.


Скала за приравняване на оценките от удостоверението в начален етап в точки:

 • Отличен 6 – 6 т.
 • Много добър 5 – 5 т.
 • Добър 4 – 4 т.
 • Среден 3 – 3 т.

Ред за записване в V клас за учебната 2024/2025 година

     Подаване на документи за прием от 17.6. до 5.7.2024 г. или по-рано до запълване на свободните места.

     Необходими документи за записване:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас (по образец);
 2. Декларация за ползване на лични данни (по образец);
 3. Заявления за УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
 4. Заявление за занималня / ГЦОУД по интереси (по образец, по желание);
 5. Удостоверение за раждане – копие;
 6. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – оригинал;
 7. Лична карта на родител/ настойник (за сверяване на данни);
 8. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
 9. Лична амбулаторна карта на ученика/ Талони 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 13.9.2024 г.).

     Документи се подават в сградата на училището – стая № 13 – класна стая на III B клас през учебната 2023/2024 година, I eтаж всеки работен ден от 08,00 до 18,00 ч.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището) – на 12.7.2024 г. след 17,30 ч.

Списък на художествените произведения за V клас