Приобщаващо образование

СВЕТОЗАР ЯНЕВ

Педагогически съветник

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – специалност ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО В ДЕТСКА И ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специализация ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

II ПКС

 

 

 

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА

Училищен психолог

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – специалност ЛОГОПЕДИЯ, бакалавър;

Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий” – специалност ПСИХОЛОГИЯ, магистър;

Квалификационни курсове за кариерно консултиране и по здравно образование;

IV ПКС.

 

 

КОНСТАНТИНА КОЛЕВА

Логопед

Бургаски свободен университет – специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛОГОПЕДИЯ със специализация „Интегрирано обучение“, бакалавър;

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО, магистър;

III ПКС.

 

 

ВЕЛИЧКА ПЕЕВА

Ресурсен старши учител

Бургаски свободен университет – специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, бакалавър;

Тракийски Университет – Стара Загора – специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛОГОПЕДИЯ, магистър.

 

 

 

 

ПЕТЯ ТАНЕВА

Ресурсен учител

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ (СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА) със втора специалност ЛОГОПЕДИЯ, бакалавър;

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност ДИАГНАСТИКА И ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ, магистър.