Покана за свикване на Общото събрание на училищното настоятелство

         Управителният съвет (Съветът на настоятелите) на Училищно настоятелство при Средно общообразователно училище „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 18.12.2023 г. от 17,30 ч. в гр .Бургас, сградата на Средно училище „Епископ

Прочетете повече