Покана за свикване на Общото събрание на училищното настоятелство

         Управителният съвет (Съветът на настоятелите) на Училищно настоятелство при Средно общообразователно училище „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 18.12.2023 г. от 17,30 ч. в гр .Бургас, сградата на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, ж.к. „П.Р. Славейков“ до бл.44 в кабинет №26 (кабинет по биология), при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове на сдружението ;
2. Отчет на дейността на сдружението за 2023 г.;
3. Приемане на промяна в името на сдружението;
4. Промяна в Устава на сдружението;
5. Освобождаване на членове на Съвета на настоятелите;
6. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
         При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден от 18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
 
Петър Алексиев /п/
Председател на СН на УН при СОУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас