Карнавал на професиите с участието на деца от IV Б клас.

        В Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас се включва дейност по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани. Дейността се осъществява от сертифицирани кариерни консултанти, които оказват подкрепа на ученици, изправени пред избор на образование. Предоставя се информация за профилите, специалностите и професиите, предлагани в училищата и актуална информация за пазара на труда. Със своята дейност консултантите подпомагат методически педагогически съветници, класни ръководители и учители като осъществяват индивидуални консултации и групови обучения, използвайки разнообразни инструменти: интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, професиографски екскурзии и дискусии по тематични филми.

       Организирането на карнавал е като финал на работата в СУ „Епископ Константин Преславски“ по Националната програма на МОН „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за кариерно консултиране“.