Нов Екокът бе открит във вътрешния двор

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЕкологичното и здравното образование заемат приоритетно място в обучението в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, като са залегнали в Стратегията за развитие на образователната институция. Учителите и учениците от училището имат богат опит и традиции в изпълнението на проекти с екологична насоченост и отбелязване на различни инициативи свързани с опазването на околната среда. В тази връзка проектът по Национална програма „За чиста околна среда“ – на обща стойност 5000 лв., реализиран през учебната 2012/2013 година, финансиран от ПУДООС допринесе за утвърждаването и доразвиването на тези умения.

Благодарение на успешното му изпълнение възпитаниците на СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас вече имат обособен кът за провеждане на учебни часове сред природата, като това стана след като озелениха и облагородиха вътрешния двор на училището. В него се монтираха пейки, обособи се кът за игри и се изгради изкуствено езерце, като по този начин се подобриха условията за отдих и за наблюдаване и опознаване на природата. Това произтича от нашето виждане, че децата трябва да живеят в среда, която им позволява да опознават природата и да научават стратегии за нейното опазване.

Чрез общите ни усилия – на учители, помощен персонал, родители и ученици почистихме през месеците от май до юли 2013 г. вътрешния двор на училището както  от саморасли растения, така и от битови и промишлени отпадъци. Целта ни ще бъде и в бъдеще да пазим изграденото и да предотвратим възможността от нови замърсявания на терена.

В обособения кът нашите ученици от начален до гимназиален етап ще могат да провеждат теоретични и практически дейности с екологична насоченост. Оформени са цветни лехи и са аранжирани храсти и дървета. Оформените алеи ще оказват влияние върху естетическите възприятия на учениците, ще съдействат и за разширяването на познанията на децата за различните видове дендрологични видове.

Целта на защитилите и реализирали успешно проекта учители Венета Манева и Даниела Костадинова е чрез провеждането на уроци в новосъздадения Екокът, да се приобщят учениците към идеята за почистване и опазване на природата и да се затвърди у тях положително и грижовно отношение към околната среда, както и по-ефективното интегриране на екологичното образование с предмети от различни културно-образователни области.

Ние сме убедени, че това прекрасно място ще обедини ученици, учители и родители в едно добро сътрудничество и взаимодействие за изграждане на екологична култура, обществено съзнание и отговорно поведение. Началото на тези връзки поставихме в периода на реализирането на проекта, така че основата на тази взаимност вече съществува. И именно това ни дава увереност, че ще постигнем необходимата устойчивост на проекта.