Покана за отчетно-изборно събрание на настоятелството

SAMSUNG CSC
Марина ТОДОРОВА
Председател на СН на УН

 

П О К А Н А

      Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.05.2016 г. /вторник/ от 18.00 часа в сградата на училището /учителска стая/, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението;

2. Финансов отчет за дейността на Сдружението;

3. Избор на нови членове на Сдружението;

4. Избор на нови членове на Съвет на настоятелите;

5. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 19.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на настоятелите