„ПРЕСЛАВСКИ“ СЕ ПРЕДСТАВИ НА ФОРУМ НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА

     На 28 и 29 май 2021 г. в експозиционен център «Флора», зала 2, Бургас се проведе форум «Иновации в действие». Гости бяха иновативни и неиновативни училища, които са партньори на учебните заведения в града и изпълняват дейности по националната програма. Своите постижения презентираха 10 иновативни бургаски училища, сред които и Средно училище «Епископ Константин Преславски».

      Иновациите, свързани със съдържанието и методите на преподаване, са предизвикателство пред преподавателския екип, защото изискват гъвкавост спрямо съществуващите рамки и изследователски дух в посока методика на преподаването. Добри практики в обучението по интегрирани учебни предмети, постигнати през последните три години представи екипът на начален етап от нашето училище. В презентазията «Ще стане ли училището ни по-разбиращо и по-добро чрез иновации?» на фокус бяха иновативните предмети «Музикален английски език» и «Природата и цветовете» с интегриращи знания от две направления ─ наука и изкуства. Организацията на дейностите в този проект следват своето надграждане, като интегрираните учебни дисциплини съдействат за по-високата успеваемост на учениците, улесняват процеса на осъзнаване на получаваната информация и превръщането ѝ в трайни стойностни знания, възпитават любов към родното място и екологична култура.