Споделихме своя опит в усвояването на книжовния български език

Petrova seminar       В изпълнение на Програмата на РИО – Бургас за усвояване на книжовния български език и на Годишния план за квалификационната дейност на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас за учебната 2014/2015 година на 24.04.2015 г. в град Бургас се проведе семинар на тема „Добри практики при прилагането на Наредба №2/18.05.2009 г. за усвояване на книжовния български език”.

     Семинарът се проведе в Актовата зала на ОУ „Братя Миладинови” – Бургас и в него взеха  участие 101 учители, помощник-директори и директори от училища и детски градини област Бургас. С доклад и презентация в семинара се включи и г-жа Таня Петрова – главен учител в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.

Целите на семинара бяха следните:

  1. Споделяне на добър педагогически опит от работата на педагогическите екипи, работещи в детските градини и училищата на област Бургас по отношение на усвояването на книжовния български език.
  2. Прилагане на някои от добрите практики в други учебни заведения.
  3. Привличане на вниманието на обществеността върху проблемите, свързани с усвояването на книжовния български език.

      Petrova2Семинарът бе открит от г-жа Пепа Бакалова – началник на отдел ИОМД в РИО – Бургас. В своето приветствие към участниците в семинара г-жа Бакалова изтъкна необходимостта от провежданетому и пожела на участниците ползотворна работа.

      В програмата на семинара бяха включени 12 добри практики за усвояване на книжовния български език на учебни заведения от област Бургас – детски градини, основни училища и средни общообразователни училища.

Презентациите преминаха при голям интерес, а присъстващите имаха възможност да зададат въпроси. Получи се дискусия, в резултат на която се стигна до следните предложения:

       1. Работата по проблема за усвояването на книжовния български език да продължи и през следващата учебна година.

       2. През следващата учебна година да се проведе конференция за споделяне на добрите практики в усвояването на книжовния български език.

Участниците с презентации в семинара получиха грамоти от РИО – Бургас.