Математически модели в VI В клас

     На 29.03.2022 г. се проведе открита практика по математика в VIВ клас. Г‑жа Станка Петкова представи обобщение на задачи, които се решават чрез изграждане на математически модели – сложна тема, за чиято реализация преподавателят използва традиционни методи и ИКТ – графичен таблет, софтуер Open Board. Всяка от задачите бе представена с чертеж, таблица, схема – спомагащи за извършване на необходимите разсъждения, след което бе записан чрез линейно уравнение изградения модел.

     Благодарим на колегите по математика, които активно обменят опит и знания чрез създадената професионална учебна общност.