Наша ученичка във форум на ООН за равния достъп до образование

       4  „ Върни моя приятел в училище”проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Образованието – свързваме го с училището и университета, но това е много по-всеобхватна социална дейност, която излиза отвъд класната стая. Образованието е основна грижа на човека, за да се превърне от природно същество, а духовно богата личност. В осъществяването на този процес  участват семейството, общността, различните неформални организации. Една от най-важните функции на образованието е социализирането, което да даде шанс за реализация на всички подрастващи.

Правото на образование е гарантирано от много правни норми, но не всяко дете може да се2 възползва от него в равна степен. Всички знаем, че образованието е важен двигател за социалния, икономическия и политическия прогрес, но в същото време допускаме неграмотността.                                      

Дружеството за ООН в България, в партньорство със 106 ОУ „Григорий Цамблак”, град София и със СОУ „Бачо Киро”, град Павликени, се обърнаха към всички, за които проблема е важен, да се включат в Седмицата на действието 22-28 април 2013 г. Нашето училище не остана безразлично към този апел. Ученицитеоцветиха човешки силуети, чрез което дадоха израз в какъв цвят те виждат детето, което няма възможност да посещава училище. По-големите ученици попълниха картички, в които изразиха своето отношение към образованието. Също така се включиха и с написването на есета по темата. Есето на Хаджер Исмаил от ХI „б” клас беше отличено. Наградата беше участие в кръгла маса на 20.09.2013 г. в град София, по проблема „Върни моя приятел в училище”, посещение на 1Народното събрание и среща с младежкия делегат в ООН. На нея нашата ученичка беше заедно със своя ментор – главния учител в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и преподавател по философия Дора Петкова. Участниците имаха възможност да контактуват с проф. Петранка Филева – ръководител на проекта, посланик Иван Гарвалов, председател на Дружеството на ООН в България, проф. Сийка Чавдарова – експерт към проекта. В Народното събрание наградените ученици бяха запознати с историята и настоящата дейност на парламента от г-н Красимир Красимиров – връзки с обществеността, след което имаха възможност да се запознаяти със самата сграда. Това беше едно незабравимо преживяване за всички участници в срещата.