Открита практика по математика в 5 Г клас

       В Средно училище „Епископ Константин Преславски“ създадохме професионална учебна общност (ПУО) от учители, преподаващи български език и литература и математика в начален и прогимназиален етап. Планирано бе провеждане на открити практики по двата учебни предмета с цел запознаване с начина на представяне на учебното съдържание от учителите в начален и от преподавателите в прогимназиален етап и критериите за оценяване на постиженията на учениците. Целта е осъществяване на плавен преход между начален и прогимназиален етап на обучение, поради отчетено рязко спадане на успеха на учениците на старта на прогимназиалния етап на обучение.

        На 22.03.2022 г. програмата стартира с открита практика по математика на тема „Лице на триъгълник – упражнение“ в VГ клас с преподавател г-жа Диляна Камбурова. Учениците демонстрираха много добри познания на методи за построяване на височини в триъгълник и начини за изчисляване на периметър и лице на различните видове триъгълници. Учебното съдържание бе представено чрез използване на ИКТ – графичен таблет, презентационни и видеоматериали. Задачите бяха градирани по съдържание и трудност. Последните две от тях представяха приложение на математически знания в реалния свят.

       Програмата ще продължи с открити уроци по математика в IV и в VI клас, както и по български език и литература в IV и в V клас. След анализиране на проведените открити практики, извличане и обсъждане на приликите и разликите между преподаването и оценяването в начален и прогимназиален етап и набелязване на мерки за преодоляване на различията, преподавателите които предстои през учебната 2022/2023 година да преподават в V клас, ще изнесат уроци по български език и литература и математика на учениците в IV клас.