Записване – VIII клас (трето класиране)

       На III етап на класиране по държавния план-прием в VIII клас в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас са класирани 3 ученици на трите останали свободни места след втори етап.
код 1000: Екскурзоводско обслужване – класирани са 2 ученици – с бал: максимален 254 т. и минимален 226 т .
код 1011: Рекламна графиканяма свободни места за III класиране.
код 3355: Компютърна анимация – класиран е 1 ученик с бал: 371,5 т.
      Записването на III етап на класиране в „Преславски“ е на 1 август и на 2 август от 8,00 до 16,30 ч. в ст.№ 26 – 2. етаж (кабинет по биология).
       При записване се носят оригиналите на свидетелството за основно образование и на медицинското свидетелство, а за новопостъпващите ученици от други училища – и копие от акта за раждане на ученика.
        !!! Класираните и незаписали се в горния срок на III етап ученици не запазват своите места и реда на попълването на евентуалните свободни места се определя от директора!